Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Gewichtsconsulent: Cynthia van den Biggelaar, in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gewichtsconsulent.

Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Online advies: de gewichtsconsulent adviseert en begeleid de client via internet of telefonisch.

Presentaties en workshops: deze worden op locatie gegeven. Hiervoor is een separaat artikel opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt online, tenzij onderling anders afgesproken. De coaching sessies dienen vooraf betaald te worden. Het is mogelijk om vervolg sessies te volgen en deze dienen vooraf betaald te worden. De afspraken dienen binnen 6 maanden te hebben plaatsgevonden. Er vindt geen restitutie plaats.


Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient de cliënt de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of één of meerdere feestdagen wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18:00 op de laatst voorafgaande werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18:00 op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten de invloed sfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Indien de cliënt zelf de overeenkomst ontbindt vóór de datum waarop de overeenkomst zal verlopen zal de cliënt toch het resterende bedrag moeten betalen tenzij overmacht de reden is. In dat geval dient dit in overleg te gebeuren met de gewichtsconsulent.

Artikel 6: Beëindiging begeleiding

De begeleiding wordt beëindigd indien:

  • De sessies afgelopen zijn.
  • Het doel is of de doelen zijn bereikt.
  • De begeleiding niet aanslaat of niet naar wens verloopt.
  • De cliënt de begeleiding wenst te beëindigen.
  • Doorverwijzing naar huisarts of andere deskundige noodzakelijk is (oorzaak van de klacht valt buiten het werkveld van de gewichtsconsulent).

Artikel 7: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, vindt er geen restitutie plaats van de betaalde pakketten.

Artikel 8: Betaling

De cliënt ontvangt vooraf een factuur voor de levering van de consulten en/of producten. Betaling geschied door middel van automatische incasso of via overschrijving en dient vooraf plaats te vinden. Indien de nota niet is voldaan, zal er geen consult en/of levering plaatsvinden. Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder resultaat te garanderen. Voor wat betreft de voedingsadviezen sluit de gewichtsconsulent elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voort vloeiend uit, of verband houdend met de opvolging van de cliënt door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bewezen aan de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. De gezondheidssituatie dient op het intake formulier naar waarheid te worden ingevuld.

Indien de cliënt schade op wat voor een manier of reden toebrengt aan de gewichtsconsulent is de cliënt hiervoor aansprakelijk. Het betreden van het erf waarop de praktijk is gevestigd is op eigen risico.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

De gewichtsconsulent behoudt ten allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 11: Uw gegevens

De gewichtsconsulent zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De gegevens worden gebruikt t.b.v. de coaching sessies en begeleiding. 

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing. Alle overige zaken die niet zijn genoemd wordt de beslissing door de Gewichtsconsulent genomen.

Artikel 13: Voorwaarden presentaties en workshops

Basis: Voorafgaand aan de presentaties en workshops ontvangt u een vrijblijvende offerte. Gaat u akkoord dan dient u, voor het einde van de geldigheidsdatum, de offerte getekend via email retour te sturen. U ontvangt daarna een bevestiging van de definitieve datum, de locatie en het tijdstip.

Betaling: Het totale factuur bedrag, zoals ook overeengekomen in de offerte, dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Betaalt u niet binnen de afgesproken termijn, dan zijn alle daaromtrent gemaakte incassokosten voor uw rekening.

Aansprakelijkheid: Mijn adviezen en informatie zijn resultaat gericht, zonder resultaat te garanderen. Ook ben ik niet verantwoordelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit, of verband houdend met de opvolging van de door mij verstrekte adviezen en informatie.

Verhindering: De presentaties en workshops worden op een afgesproken locatie gegeven. Mocht de afspraak niet door kunnen gaan, dan dient u mij hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien u, binnen 24 uur, voor aanvang van de presentatie of workshop bericht van verhindering en/of annulering aan mij doorgeeft, ben ik gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak in rekening te brengen. Mocht er spraken zijn van kosten van derden (catering, locatie, etc.) dan zullen deze, conform de daaromtrent geldende contractuele afspraken, in rekening gebracht worden.

Ik heb het recht om de overeengekomen presentatie of workshop op te schorten of te annuleren. Afhankelijk van de omstandigheden, welke buiten mijn invloed sfeer liggen of waarvan ik bij aanvang van de presentatie of workshop niet op de hoogte was of kon zijn of omdat ik vanwege ziekte tijdelijk verhinderd ben en mijn afspraak niet kan nakomen.

Intellectuele eigendom: Ik behoud ten allen tijde alle rechten op door mij gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op uw aanvraag. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder mijn schriftelijke toestemming, noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik.

Uw gegevens: Uw gegevens worden in geen geval ter beschikking gesteld aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden gebruikt t.b.v. de presentatie of workshop en voor eventuele vervolg coaching sessies of begeleiding.

Artikel 14: Voorwaarden Naturally by Cynthia app

Basis: Het gebruik van de Naturally by Cynthia is gratis, tenzij anders aangegeven. De data die u invult, wordt opgeslagen op uw eigen apparaat en is dus niet zichtbaar voor derden. Bij gebruik van de app, wordt uw email adres wel doorgegeven aan het mailing programma van Naturally by Cynthia. U ontvangt een welkoms email waarnaar u zelf kan beslissen of u de emails wilt ontvangen en wat uw voorkeuren zijn.

Betaling: Het gebruik van de app is op dit moment gratis. Mocht hier verandering in komen, dan wordt u tijdig hierover geïnformeerd.

Vanuit de app is het mogelijk om u aan te melden voor een van mijn programma’s of diensten. De betaling geschiet vooraf via iDeal of Credit Card.

Aansprakelijkheid: Mijn adviezen en informatie zijn resultaat gericht, zonder resultaat te garanderen. Ook ben ik niet verantwoordelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit, of verband houdend met de opvolging van de door mij verstrekte adviezen en informatie.

Intellectuele eigendom: Ik behoud ten allen tijde alle rechten op door mij gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op uw aanvraag. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder mijn schriftelijke toestemming, noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik.

Uw gegevens: Uw gegevens worden in geen geval ter beschikking gesteld aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Bij aanmelding wordt uw email adres doorgestuurd naar het email programma van Naturally by Cynthia (voor meer informatie zie art. 15 – basis). Uw overige gegevens worden alleen gebruikt wanneer u deze zelf doorstuurt naar Naturally by Cynthia en uw zich aanmeldt voor een van de programma’s of coaching sessies.