Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: Cynthia van den Biggelaar, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gewichtsconsulent.
Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.
Online advies: de gewichtsconsulent adviseert en begeleid de client via internet of telefonisch.

Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt online, tenzij onderling anders afgesproken. De coaching sessies zijn voor 8 of 12 afspraken en dienen vooraf betaald te worden. Het is mogelijk om vervolg sessies te volgen en deze dienen vooraf betaald te worden. De afspraken dienen binnen 6 maanden te hebben plaatsgevonden. Er vindt geen restitutie plaats.

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient de cliënt de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of één of meerdere feestdagen wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18:00 op de laatst voorafgaande werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18:00 op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten de invloed sfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Indien de cliënt zelf de overeenkomst ontbindt vóór de datum waarop de overeenkomst zal verlopen zal de cliënt toch het resterende bedrag moeten betalen tenzij overmacht de reden is. In dat geval dient dit in overleg te gebeuren met de gewichtsconsulent.

Artikel 6: Beëindiging begeleiding
De begeleiding wordt beëindigd indien:

  • De sessies afgelopen zijn.
  • Het doel is of de doelen zijn bereikt.
  • De begeleiding niet aanslaat of niet naar wens verloopt.
  • De cliënt de begeleiding wenst te beëindigen.
  • Doorverwijzing naar huisarts of andere deskundige noodzakelijk is (oorzaak van de klacht valt buiten het werkveld van de gewichtsconsulent).

Artikel 7: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, vindt er geen restitutie plaats van de betaalde pakketten.

Artikel 8: Betaling
De cliënt ontvangt vooraf een factuur voor de levering van de consulten en/of producten. Betaling geschied door middel van automatische incasso of via overschrijving en dient vooraf plaats te vinden. Indien de nota niet is voldaan, zal er geen consult en/of levering plaatsvinden. Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud.

Artikel 9: Vergoeding zorgverzekeraar
De begeleiding door de gewichtsconsulent wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De voorwaarden voor deze vergoeding kunnen worden teruggevonden in het eigen polis. De gewichtsconsulent staat niet garant voor het naleven van deze vergoeding door de zorgverzekeraar.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder resultaat te garanderen. Voor wat betreft de voedingsadviezen sluit de gewichtsconsulent elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voort vloeiend uit, of verband houdend met de opvolging van de cliënt door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bewezen aan de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. De gezondheidssituatie dient op het intake formulier naar waarheid te worden ingevuld.
Indien de cliënt schade op wat voor een manier of reden toebrengt aan de gewichtsconsulent is de cliënt hiervoor aansprakelijk. Het betreden van het erf waarop de praktijk is gevestigd is op eigen risico.

Artikel 11: Intellectuele eigendom
De gewichtsconsulent behoudt ten allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 12: Uw gegevens
De gewichtsconsulent zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De gegevens worden gebruikt t.b.v. de coaching sessies en begeleiding.

Artikel 13: Geschillen en toepasselijk recht
Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing. Alle overige zaken die niet zijn genoemd wordt de beslissing door de Gewichtsconsulent genomen.